کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » خواندنی‌ها » مقالات
0.0 (0)
سطح عالی و بالاترین امتیاز بین وب‌سایت‌های حوزه نسخ خطی متعلق به وب‌سایت کتابخانه مجلس
[1397/04/06]

مقاله «ارزیابی کیفیت وب‌سایت‌های فارسی‌زبان در حوزۀ نسخ خطی»/ فائزه السادات طباطبایی امیری  

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارزیابی وب سایت‌های فارسی زبان در حوزۀ نسخ خطی با استفاده از ابزار ارزیابی کیفیت وب سایت و ارائۀ پیشنهادهایی به منظور ارتقای کیفیت آنهاست. پژوهش به روش پیمایشی ـ توصیفی انجام شده است. جامعۀ پژوهش، سایت‌های فارسی زبان در حوزۀ نسخ خطی است که از طریق جستجوی کلیدواژه‌های وب سایت و نسخ خطی در موتور جستجوی گوگل بازیابی شدند و از میان نتایج جستجو در نهایت 13 وب سایت انتخاب شد. وب سایت‌ها در دو گروه وب سایت‌های دولتی یا قدیمی یا موقوفه (شش وب سایت) و نیز وب سایت‌های شخصی یا وابسته به مراکز کوچک و کم امکانات (هفت وب سایت)، دسته بندی شد. گردآوری داده‌ها به روش مشاهدۀ مستقیم در تابستان 1394 و بر اساس ابزار ارزیابی کیفیت وب سایت انجام شد. یافته‌ها نشان داد از شش وب سایت مربوط به مراکز دولتی یا قدیمی یا موقوفه، پنج وب سایت، رتبۀ عالی و یک وب سایت رتبۀ بسیار خوب را به دست آوردند. از میان هفت وب سایت شخصی یا وابسته به مراکز کوچک و کم امکانات نیز پنج وب سایت رتبۀ عالی و دو وب سایت رتبۀ بسیار خوب را به خود اختصاص دادند. در مجموع، نتایج پژوهش حاکی از عملکرد مطلوب طراحان و دست اندرکاران وب سایت‌های فارسی زبان در حوزۀ نسخ خطی است. می‌توان گفت که وضعیت ده وب سایت در سطح عالی است.

کلیدواژه‌ها: ابزار ارزیابی کیفیت وب سایت، ارزیابی وب سایت، وب سایت‌های نسخ خطی، وب سایت‌های فارسی زبان، نسخ خطی.

 

این مقاله در دوفصلنامه بساتین، س3، ش5-6 (1395)، صص197-212 منتشر گردیده که فایل آن در زیر قابل دریافت است.

 

    یادداشت ها
    Parameter:300719!model& -LayoutId:0 LayoutName