wait لطفا صبر کنید
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس سنا » دوره دوم مجلس سنا

0/0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس سنا، دوره 2
[1396/06/22]

جلسه: 69 شنبه 28 اسفند ماه 1333  

 

فهرست مطالب:

1- اعلام وصول و تصویب فوریت لایحه بودجه کل کشور ارسالی مجلس شورای ملی

2- شور در لایحه مستمریات و خروج از دستور

3- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس سنا، دوره 2

 

 

جلسه: 69

شنبه 28 اسفند ماه 1333

(دوره پنجم اجلاسیه)

 

فهرست مطالب:

1- اعلام وصول و تصویب فوریت لایحه بودجه کل کشور ارسالی مجلس شورای ملی

2- شور در لایحه مستمریات و خروج از دستور

3- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

جلسه ساعت نه و نیم صبح به ریاست آقای ابراهیم حکیمی تشکیل گردید.

رئیس- صورت مشروح جلسه قبل هنوز طبع و توزیع نشده و بعداً خواهد شد. حالا اسامی غائبین و دیرآمدگان جلسه قبل قرائت می‌شود.

غائبین با اجازه- آقایان: دکتر حسابی- دکتر قاسم‌زاده- تقی‌زاده- حسن اکبر- سزاوار- سرلشگر بقائی- سرتیپ سیف افشار- والاتبار- حجازی- سید محمد صادق طباطبائی.

غائب بی اجازه آقای  سید حسن امامی.

1- اعلام وصول و تصویب فوریت لایحه بودجه کل کشور ارسالی مجلس شورای ملی

رئیس- لایحه بودجه کل کشور که از مجلس شورای ملی رسیده است اینک مراسله مجلس شورای ملی قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس سنا

گزارش کمیسیون بودجه در قبال لایحه 70963 مورخ 27/11/33 دولت راجع به بودجه سال 1334 کل کشور مطرح و در جلسه شب جمعه 27/12/33 با اصلاحاتی شور آن خاتمه یافت اینک رونوشت لایحه قانونی نامبرده برای اظهار ملاحظات آن مجلس محترم به ضمیمه ‌ایفاد می‌گردد که در موعد مقرر اعاده فرمایند تا رأی نهائی گرفته شود.

رئیس مجلس شورای ملی

رضا حکمت

ماده واحده- بودجه سال 1334 کل کشور که از حیث درآمد مطابق صورت شماره (1) بالغ بر دوازده میلیارد و شصت و شش میلیون و پانصد و چهل و هشت هزار ریال (12066548000) و از حیث هزینه مطابق صورت شماره (2) بالغ ب چهارده میلیارد و هشتصد و بیست و شش میلیون و پانصد و پنجاه و سه هزار ریال (14826553000) می‌گردد تصویب و به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود درآمد‌های پیش‌بینی شده برای سال 1334را مطابق صورت شماره (1) وصول و کلیه حقوق و مزایای قانونی کارمندان و خدمت گذاران جزء و هزینه‌های مستمر و غیر‌مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های دولتی و سایر مصارف منظور در صورت شماره (2) را در سه ماهه اول سال 1334 به میزان سه دوازدهم درآمد پیش‌بینی شده و در حدود اعتبارات مصوب سال 1333 و با رعایت کامل مقررات پرداخت نمایند ضمناً وزارتخانه‌ها موظفند از تاریخ تصویب بودجه کل کشور منتهی در ظرف یک ماه بودجه ارسال و کمیسیون بودجه در عرض مدت دو ماه به بودجه‌های جزء وزارتخانه‌ها رسیدگی و تا حدود درآمد پیش‌بینی شده از مخارج که امکان داشته کسر نمایند که حتی‌المقدور هزینه کل کشور در مقابل در آمد پیش‌بینی شده تعدل پیدا نماید.

تبصره 1- بودجه تفصیلی 1334 وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های دولتی  در حدود رقم اعتبار مربوطه منظور در صورت شماره (2) پس از رسیدگی و تصویب کمیسیون بودجه قابل اجرا خواهد بود مادام که بودجه تفصیلی سال مزبور به تصویب کمیسیون بودجه نرسیده بر‌اساس اعتبارات مصوب سال 1333 پرداخت می‌شود مگر اینکه اعتبار مذکور در بودجه سال 1334 کمتر ا‌ز بودجه سال قبل باشد در این صورت بودجه سال 1334 ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 2- نقل و انتقال اعتباراتی که در فصول و مواد هر یک از بودجه‌های جزء سال 1334وزارتخانه‌ها و ادارات کل و بنگاه‌ها که به تصویب کمیسیون بودجه رسیده ا‌ز ماده‌ای به ماده دیگر بدون موافقت وزارت دارائی مجاز نبوده و به هر حال نقل انتقالات اعتبارات کارگزینی به مواد هزینه‌های اداری و سایر مخارج و بالعکس در بودجه‌های تفصیلی ممنوع است.

تبصره 3- به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود د‌ر صورتی که برای خرید قند و شکر و غله و تریاک و مواد دخانیه علاوه بر اعتبار منظور در بودجه اعتبار بیشتری مورد احتیاج باشد تا آنجا که وصولی درآمد عمومی کشور اجازه دهد از محل درآمد کشور و چنان چه میزان بیشتری مورد لزوم باشد تا حدود یک هزار میلیون ریال از بانک ملی ایران وام دریافت و مکلف است از وجوه حاصل از فروش واریز نماید همچنین برای هزینه جمع‌آوری کالاهای انحصاری علاوه برآنچه در بودجه مربوطه پیش‌بینی شده به طریق مذکور اقدام نماید.

تبصره 4- مطالبات دولت از اشخاص و هر‌گونه شخصیت‌های حقوقی اعم از اینکه مطالبات مزبور از بابت مالیات یا عوارض و جرائم و یا حقوق و عوارض گمرکی و انحصارها و یا درآمد حاصله از معادن و بقایا و همچنین بدهی‌هائی بر‌طبق احکام دیوان محاسبات و دادگاه‌های عمومی یا اسناد رسمی باشد طبق آئین‌نامه اجرائی مالیات‌ها که به استناد ماده 28 قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی مصوب 29 تیر 1328 مجلس شورای ملی به تصویب رسیده قابل مطالبه و وصول می‌باشد.

تبصره 5- هیچ یک از وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌ها و شرکت‌های مستقل دولتی حق ندارند علاوه بر پرداخت و تعهداتی که برای هزینه‌های پرسنلی در سال 1333 به عمل آورده‌اند بدون جلب موافقت‌ قبلی وزارت دارائی تعهدی بنماید و وزارت دارائی مجاز نخواهد بود بدون رسیدگی و تشخیص

+++

ضرورت قطعی با این قبیل پیشنهادات موافقت نماید.

تبصره 6- تجاوز ازهزینه تجاوز مصوب در بودجه به هر عنوان ممنوع است.

تبصره 7‌- استفاده از اعتبارات مربوط به خرید زمین و ساختمان جدید وسائط نقلیه باری و خرید اثاثیه و سایر اعتبارات مربوط بخرید که در فصل غیر معتبر بودجه وزارتخانه‌ها و ادارات منظور می‌شود با موافقت قبلی وزارت دارائی به عمل خواهد آمد.

تبصره 8- خرید اتومبیل جدید در سال 1334 مطلقاً ممنوع است وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و مؤسساتی که با سرمایه دولتی تشکیل و همچنین کلیه سازمان‌ها (به استثنای سازمان‌های انتظامی و دادسراها که خرید اتومبیل برای آنها منوط به تصویب کمیسیون بودجه است‌) مکلفند تا آخر فروردین ماه 1334 صورت اتومبیل‌های موجود خودشان را به وزارت دارائی تسلیم نمایند- وزارت دارائی با در نظر گرفتن احتیاجات هر قسمت اتومبیل‌های موجود را بین آنها تقسیم خواهد نمود.

تبصره 9- قسمت آخر ماده (3) آئین‌نامه قانون کمک مربوط به فوق‌العاده ترمیم کارمندان شاغل مقاماتی که حقوقشان کمتر تز کارمندان زیر دست می‌باشد از تاریخ اول آذرماه 1331بلا استثنا ملغی است.

تبصره10- به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود که صدی سه از مجموع اعتبارات راه‌سازی و آسفالت منظور در بودجه سال 1334 با رعایت مفاد تبصره (7) همین قانون به مصرف ساختمان و خرید عمارت جهت ادارات وزارت راه در شهرستان‌ها برساند.

تبصره‌11- نظر به تفاوت فاحش حقوق بین کارمندان بعضی از سازمان‌ها و بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی با حقوق مستخدمین وزارتخانه‌ها وزارت دارائی مکلف است در ظرف 3 ماه برای ایجاد تناسب بین حقوق کارمندان مؤسسات مزبور با حقوق پرداختی در سایر دستگاه‌های دولت مطالعه و با تصویب کمیسیون بودجه مأخذی برای کارمندان سازمان‌ها و بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در نظر بگیرد.

تبصره 12- اعتبار دولت به هیچ عنوان اعم از وام و غیره به مصرف حقوق و همچنین به مصرف هزینه‌هائی که در بودجه کل اعتبار مخصوص دارد نباید برسد.

تبصره 13- به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود مبلغ 9351000 ریال که شرکت سهامی فرش ایران از محل سود ویژه متعلق به دولت در سنوات 1325 الی 332 برداشت کرده است به حساب سرمایه پرداختی دولت به شرکت سهامی فرش ایران جز سرمایه مزبور محسوب نموده و در حساب درآمد عمومی کشور به نام دریافتی از بابت سود سهام شرکت مزبور در سنوات مربوط جمع و خرج نماید.

تبصره 14- کمیسیون ارز مجاز است حساب تعهدات ارزی مربوط به صادرات تا پایان سال 1330 را که تا‌کنون واریز نشده است با دریافت تفاوت نرخ خرید و فروش واریز نماید.

تبصره 15- وزارت دارائی مجاز است نسبت به دریافتی بازنشستگان که قبل از اجرای قانون مصوب سال 1328 بازنشسته شده‌اند تجدید‌نظر و با توجه به مآخذ حقوق دریافتی زمان اشتغال که مبنای پرداخت کسر بازنشستگی آنها بوده با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی حقوق آنها را طوری تعین نماید که با وضع معیشت فعلی تعادل مناسبی برقرار گردد و تفاوت حاصله را از محل صندوق بازنشستگی پرداخت نماید.

تبصره 16- به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود چنان چه درعرض سال 1334 اضافه درآمدی از هر محل علاوه بر آنچه در صورت شماره (1) پیش‌بینی شده حاصل گردد بعد از تأمین تفاوت درآمد نسبت به هزینه عمومی کشور به حساب ذخیره مخصوص منظور و در صورتی که مخارج ضروری علاوه بر اعتبارات منظوره در صورت شماره (2) پیش بیاید با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی پرداخت نماید.

تبصره 17- به وزارت دارائی اجازه داده مبالغی که تا حال به عنوان علی‌الحساب و یا وام از تنخواه گردان خزانه‌داری کل و یا از محل تنخواه‌گردان ادارات حسابداری و یا دارایی‌های شهرستان‌ها پرداخت شده است با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای عالی به خرج قطعی منظور نماید.

تبصره 18- به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود که وجود مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی صادره از دادگاه‌ها را در حدود مقدورات مالی از محل درآمد عمومی کشور (با رعایت حق تقدم از حیث تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی به مؤسسات دولت) پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید.

تبصره 19- از مجموع اعتبارات عمرانی و تولیدی کشور سی درصد آن برای کارهای عمرانی و تولیدی شهرستان‌ها و بخش‌های تخصصی و به نسبت جمعیت بین آنها تقسیم و توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات و بنگاه‌های مربوط و طبق برنامه‌ها و طرح‌های تنظیمی تحت نظارت سازمان برنامه به مصرف خواهد رسید.

تبصره 20- هر یک از وزارتخانه‌ها مکلفند کارمندان و خدمتگزاران خود و دستگاه‌های تابعه را که دارائی پیش از شصت و پنج سال سن و سی سال تمام سابقه خدمت رسمی هستند نماینده ملاک تشخیص سن شناسنامه‌ای است که در تاریخ تصویب این قانون در دست دارند شهرداری‌ها و سازمان برنامه و همچنین بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی نسبت به آن عده از کارمندان و خدمتگزاران مربوط که از مقررات قوانین استخدامی کشوری استفاده می‌نمایند مشمول این قانون خواهند بود.

ضمناً وظایف مذکور در مواد 59 و60 قانون استخدام که از طرف هیئت وزیران انجام می‌شده از این به بعد به عهده وزارت دارائی محول می‌شود‌.

تبصره 21- مدت مقرر در قانون اعاده بازنشستگان به خدمات دولتی موضوع قانون مصوب 4 آذ رماه 1333 د‌ر مورد نمایندگان مجلس شورای ملی 2 ماه ا‌ز تاریخ انقضاء دوره 18 مجلس شورای ملی می‌باشد.

تبصره 22- استخدام جدید به هر عنوان ممنوع است و در صورت احتیاج وزارتخانه‌ها یا بنگاه ها استفاده نمایند.

و چنان چه کارمندان مورد نیاز در وزارتخانه‌ها یا بنگاه‌ها نباشند و احتیاج مبرم به مهندس- پزشک و معلم و قاضی باشد با اجازه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی استخدام اشخاصی که در رشته‌های تخصصی تحصیل و تعهد کتبی سپرده باشند که در خدمت وزارتخانه به خصوص مشغول شوند مانعی ندارد.

رئیس- آقای وزیر دارائی

وزیر دارائی- آقایان محترم استحضار دارند که متأسفانه از شهریور 20 به ‌این طرف هیچ وقت بودجه مملکت در موقع خودش به تصویب مجلس نرسیده تصدیق می‌فرمائید که اگر بودجه به موقع خودش تصویب شود این خودش دلیل بر نظم کار ما است و بسیار در پیشرفت امور مملکت مؤثر است برای اولین بار در اثر تاکید اعلیحضرت همایونی بودجه تکمیل و به مجلس شورای ملی تقدیم شده و آقایان نمایندگان محترم مجلس شورای ملی هم در اسرع اوقات آن را تصویب کردند و برای تصویب به مجلس سنا فرستاده شد بنده می‌خواستم تشکر کنم که با اینکه دوره اجلاسیه مجلس سنا تمام شده است آقایان قبول زحمت فرمودند و جلسه فوق‌العاده تشکیل داده‌اند برای اینکه این بودجه قبل از پایان سال به تصویب برسد و دیگر دچار یک دوازدهم نشویم قاعدتاً مطابق آئین‌نامه باید تقاضای فوریت بشود و در جلسه بعد مطرح شود بنده خواستم تقاضای فوریت کنم برای اینکه این لایحه در دستور گذاشته شود ضمناً می‌خواستم استدعا کنم که لایحه راجع به مستمریات که در جلسه پیش مورد تصویب مجلس سنا واقع نشده و یکی دو فقره‌ ایراد داشت چون در این لایحه اگر چند نفری باشند که مورد توجه مجلس سنا نباشند د‌ر مقابل عده زیادی هستند که در این شب عید گرفتار هستند و اگر این مبالغ مختصر که در حدود صد تومان است به ‌ایشان نرسد تحت فشار قرار می‌گیرند می‌خواستم تقاصا کنم اگر ممکن است در جلسه فردا اگر آقایان خواسته باشند بنده منعی نمی‌بینم که با تجزیه آن چند قسمت بقیه را تصویب بفرمایند که قبل از عید حقوق آنها پرداخت شود‌.

رئیس- نسبت به تقاضای آقای وزیر دارائی مخالفی نیست؟

شمس ملک آراء- مخالفی نیست.

رئیس- به فوریت رأی گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام بفرمائید (اکثراً برخاستند تصویب شد‌) این لایحه توزیع می‌شود و طبق ماده 105 پس از گذشت 24 ساعت مطرح خواهد شد‌.

2- شور در لایحه مستمریات و خروج از دستور

مسعودی- حالا نسبت به تقاضای دوم آقای وزیر دارائی نظر آقایان چیست؟

رئیس- آقای نیک پور

نیک‌پور- عرض کنم که لایحه مستمریات برحسب تصویب مجلس سنا به کمیسیون شماره 3 ارجاع شد و از طرف کمیسیون از معاون وزارت دارائی تقاضا شد که صورت جزء اشخاص و پرونده‌های مربوطه آنها را بیاورند به کمیسیون بعد از اینکه در کمیسیون مطالعه شد به مجلس سنا تقدیم شود بنابراین حال اگر بخواهیم که جزء دستور باشد ناچار بایستی از آن تشریفات صرف‌نظر شود.

رئیس- آقای وزیر دارائی

وزیر دارائی- تقاضا می‌کنم که آقایان موافقت بفرمائید که برگردد و مرتبه به مجلس سنا که به حذف آن یکی دو قسمت بقیه را تصویب بفرمائید.

رئیس- آقای شمس ملک آراء.

شمس ملک آراء- عرض کنم در این فهرست مستمری‌ها اشخاصی هستند که از خاندان نجیب و مستحق به تمام معنی هستند و اگر این تصویب نشود و آنها به حق خود نرسند خیلی روزگار به آنها سخت خواهد گذشت به علاوه می‌خواهم بگویم که سمیتقو همچنان که در ایام زندگی خود اسباب صدمه و کشتار این ملت بود بعد از مرگش هم اسباب زحمت جمعی بیچاره‌ها شده است واقعاً فرمایشات جناب آقای سپهبد امیر احمدی به قدری مؤثر بود بنده با اینکه می‌دانم این آقایان خیلی استحقاق داشته آن روز از بس حرارت نشان دادند بنده نمی‌خواستم حرفی بزنم حال امروز چون حرارت کم شده است تقاضا می‌کنم با تقاضای آقای وزیر دارائی موافقت بفرمائید که جمعی اشخاص معطل نمانند و تکلیف‌شان این طور معوق نماند مخصوصاً

+++

اشخاصی را در این فهرست سراغ دارم که به تمام معنی احتیاج دارند.

رئیس- آقای سپهبد امیر احمدی.

سپهبد امیر احمدی- همان طور که آقای دکتر فرمودند و آقای شهاب‌الدوله هم تأیید فرمودند شاید عده‌ای وجود داشته باشند که مستحق باشند و در این شب عید مورد احتیاج آنها است ولی یک نکته را لازم می‌دانم عرض کنم با اینکه نهایت ارادت را نسبت به آقای دکتر امینی از قدیم‌الایام داشتم و حالا هم دارم ناچارم در این قسمت مخالفت کنم من با تمام این لایحه موافقم به استثنای آن عدد 11 در یکی از جراید دیروز دیدم که نسبت به بیان بنده تعبیر و تفسیر شده بود و نوشته بودند که دلیل اینکه به این لایحه مخالفت شده‌اینست که عده‌ای با آقای وزیر دارائی مخالفند زیرا عده‌ای نظرشان تأمین نشده و عده‌ای هم با اشخاصی نظر سوئی داشتند من می‌خواستم پشت این تریبون قول شرف بدهم به ملت ایران مطلقاً ازاین مسائل در روح من وارد نمی‌شود بنده فقط از نظر حفظ حقوق افسران ارتش و افراد ارتش که در کشور وجود دارند و هم چنین خانواده‌های بی‌سرپرستی که در آذربایجان دراثر جنایتکاری‌های سیمتقو بوجود آمده است این مطالب را عرض کردم والا بنده ده تلگراف را که از آذربایجان رسیده می‌خوانم‌. آقایان نمایندگان قضاوت بفرمائید که ‌آیا این اظهارات صحیح است یا نه یک مطلب را حق می‌دهم که اشخاص درباره سیمتقو آن طوری که من قضاوت می‌کنم آنها نمی‌کنند چون قتلگاه آقا داغ و بزداغ را آقایان ندیده‌اند من چون آن روز در جریان امر بودم خوب می‌دانم آقایان عرض کردم امروز نمی‌خواهم توضیح زیادی بدهم فقط نامه و تلگرافی که امروز واصل شده می‌خوانم ملاحظه بفرمائید.

(به شرح زیر قرائت شد)

مجلس سنا آقای تیمسار سپهبد امیر احمدی

از اظهارات و ابراز احساسات تیمسار معظم روز دوشنبه 23 جاری راجع به فجایع سیمتقو در مهاباد و مخالفت در تصویب مستمری ورثه خائن نامبرده نهایت سپاسگذار موفقیت بزرگوار را در راه خدمت میهن عزیز از درگاه ‌ایزد توانا خواستاریم‌.

بازماندگان افسر مقتول ژاندارم به دست سیمتقو سالار اکرم کلانتری محمود عفت کلانتری‌.

تهران مجلس سنا تیمسار محترم سپهبد امیر احمدی

شهامت و شرافت آن جناب با نطق تاریخی در مجلس سنا توأم با یک احساسات بزرگ وطن‌پرستانه بود.

بزرگترین عیدیانه به خانواده‌های افسران و افراد شهید غائله سیمتقو اعطا فرمودید استدعا دارم در رد پیشنهاد مستمری اولاد سیمتقو اقدام و شرافت سربازی محفوظ فرمائید و استدعا دارد ناله و نفرین شهید راه آزادی را به گوش اولیاء امور رسانیده و سعی نمایند احساسات وطن‌پرستانه که از پدربزرگم به ما رسیده آن هستیم در خانواده ما محفوظ بماند.

با تقدیم احترامات فرزند افسر شهید سالار اکرم

بهمن کلانتری

این تلگرافی است که دیروز رسیده است فجایع و آدم‌کشی‌ها و خانه‌های بی‌صاحب و بچه‌های یتیمی که از افسران ارتش مانده است انصاف نیست در این لایحه به ورثه سیمتقو جزء اشخاصی که در راه مملکت فداکاری کرده‌اند مستمری داده شود.

بنده موافقت می‌کنم به شرط آن پیشنهاد تجزیه‌ای که راجع به عدد 11 داده‌ام‌.

رئیس- آقای جمال امامی

جمال امامی- عرض کنم که روز دوشنبه گذشته وقتی که این لایحه مطرح بود به طور تذکر کلیاتی در اینجا مزاحم آقایان شدم من راجع به بعضی افراد که در این لایحه اسمشان منظور شده بود عرض کردم که در کشور ما یکی از علل بدبختی ما بی‌ذوقی ما است جملات مفهوماتی دارد هر مفهومی را باید در قالب خاصی ریخت ولی اگر آن را در قالب دیگری بریزد ناموزون جلوه‌گر می‌شود آقای وزیر دارائی تذکری بدهم بنده غرضی ندارم که به عده‌ای مستمری داده نشود و عده‌ای هم در شب عید در مضیقه باشند و هیچ کدام از آقایان هم این بخل و حسد را ندارند اگر بنویسند در این لایحه به صغار ملک‌الشعرا بهار مستمری بدهند من حرفی ندارم این چیزی است ولی به ورثه ملک‌الشعرا امر بدهید بنده عرض می‌کنم که این صحبت را نکنید همین پریروز پسر ملک‌الشعراء را گرفته‌اند به عنوان توده‌ای او را بردند حبس کردند حالا می‌خواهید به او پول بدهید‌؟ این زننده نیست‌؟ اگر بنویسند به دو صغیر ملک‌الشعراء پول بدهند چیزی است بنده حرفی ندارم از طرف دیگر سیمیتقو همان طوری که آقای سپهبد امیر احمدی متذکر شدند سال‌ها در آذربایجان فجایعی مرتکب شده است که در سنوات اخیر نظیر آن مرتکب شده است که در سنوات اخیر نظیر آن کمتر بوده شهرها را غارت کرده افراد را کشت نظامی‌ها را قتل عام کرد حالا آمدید می‌گوئید به بچه‌های او مستمری بدهید اینها آقایان زننده هستند من هم قبول دارم که پسر که پسر را به جرم پدر نباید کشت اگر می‌خواهید به آنها کمک کنید به طریق دیگر به آنها کمک کنید زیرا مستمری پاداش است خیانت که پاداش ندارد این جزء تشویق کردن خائن و منکوب کردن خام نتیجه‌ای ندارد مثل آن کسی که یک توده‌ای را که پشیمان شده معتقد است باید آن را ببرند روی آن صندلی بالا بنشانند می‌گویم آقا این حداقل مایقنع این است که این شخص 10 سال خیانت کرده است ا‌ز آن که خیانت نکرده است چرا باید جلوتر بیفتد اخد این چه دلیلی دارد، ایرادمان همین است که لااقل باید ذوق داشته باشیم و این را در قالبی بریزیم که زننده نباشد.

رئیس- آقای وزیر دارائی

وزیر دارائی- چون آقایان وقت ندارند بنده وارد یک بحث فلسفی نمی‌شوم از اینکه از راه ارشاد و تحیب عده‌ای را می‌توان به صراط مستقیم رساند مثلاً اعلیحضرت همایونی از کیسه فتوت خودشان پسر قاضی محمد کرد را فرستادند به اروپا برای تحصیل که تا یک فرد مفیدی برای اجتماع بشود و راجع به ورثه سمیتقو 7-8 ماه پیش در هیئت دولت مذاکره شد و خیال می‌کنم که پیشنهاد هم از ناحیه وزارت جنگ شد که نسبت به اولاد این سمیتقو کمک و مساعدتی بشود که اینها در اثر فقر و پریشانی عاصی نشوند آقایان تصدیق می‌فرمائید که یک قسمت عصیان و طغیان محرکش همین بدبختی و بیچارگی است و به نظر بنده اگر به اشخاصی مساعدت کنند و ارشاد کنند آنها به راه راست هدایت خواهند شد مخصوصاً در این مورد که تقصیری نداشته بنده خواستم عرض کنم خدمت آقای سپهبد امیر احمدی که هرگز لازم نیست گرگ‌زاده گرگ بشود چه بسا بچه‌های آن اشخاص که خوب بودند بد از آب درآمدند (جمال امامی- مثل جنابعالی ) (خنده شدید نمایندگان ) و بر‌عکس آنهائی که بد بودند اطفالشان خیلی خوب در‌آمدند و خیال می‌کنم که نمونه‌اش در اجتماع ما خیلی زیاد باشد بنده انتظار داشتم که لااقل جناب آقای امامی از موقعیت مرحوم ملک‌الشعراء تجلیل می‌کردند با اینکه بنده اهل ادبیات نیستم ولی با وجود جناب آقای دشتی و دیگران که اهل شعر هستند و در اینجا تشریف دارند بهتر بود که از مرحوم ملک‌الشعراء من حیث ادب تجلیل می‌کردند و بنده کاری ندارد که از نظر سیاسی عقیده‌اش خوب بود یا بد بود ولی اگر ما ملک‌الشعراء را تجلیل کنیم این دلیل نمی‌شود که اگر پسرش محکوم به اعدام شد و یا از او سلب صلاحیت شد به او هم پولی تعلق بگیرد و اگر اولاد دیگری دارد که ‌صغار هستند باید به آنها داده شود آنها که توده‌ای نیستند علی ای حال اگر ما این پول را گذاشتیم که به ورثه ‌این گونه اشخاص داده شود بی‌سلیقگی به خرج نداده‌ایم عده‌ای از آقایان در خارج از بنده تقاضا کردند که ماده واحده‌ای ببرم در مجلس شورای ملی به خاطر ملک‌الشعراء بهار من گفتم که این را در مستمریات گذاشتم و دیگر احتیاجی به ماده واحده ندارد.

به نظر بنده آقا امروز عالمی‌، مجتهدی را سراغ داریم و خود آقایان هم به طور نمونه سراغ دارند که بچه‌های این مجتهدی که درجه اول بودند اشخاص فاسد و فاجری از آب درآمده‌اند بنابراین این دلیل نمی‌شود که بدی یک چنین اولادی احترام آن  مجتهد عالیقدر را از بین ببرد و به علاوه بنده‌این را عرض کردم و می‌خواهم عرض کنم که ملک‌الشعراء در واقع یک تجلیلی است که ما از آن مرحوم کرده‌ایم زیرا که او به حق یکی از مفاخر ادبی عصر حاضر بود و ممکن است این یک ادیب و فاضلی باشد که مطابق ذوق بنده و آقای امامی نباشد آن یک عقیده‌ای است و البته راجع به ‌این دو مورد که صحبت شد هر تصمیمی که آقایان بخواهند البته اوامرشان مطاع خواهد بود ولی عده‌ای هم هستند که مستحق به مساعدت و کمک هستند و بیچاره هستند باید به آنها مساعدت بشود تقاضا می‌کنم موافقت بفرمایند این در دستور قرار بگیرد و تصویب بشود نسبت به ارشاد و راهنمایی اشخاص فاسد هم آن یک دستگاه علیحده‌ای است که به نظر بنده باید محاکمه کرد مجازات کرد اعدام کرد به عنوان خدمات یک پدری هم نمی‌شود پسرش را از مجازات معاف کرد پسر یک نفر همان طور که می‌فرمائید اگر آدم بدجنس و منحرفی است محاکمه می‌شود ممکن است اعدام هم بشود اینها ربطی به هم ندارد.

رئیس- نسبت به تقاضای آقای وزیر دارائی راجع به لایحه مستمریات که در دستور قرار بگیرد رأی گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر نمایندگان برخاستند)

سپهبد امیراحمدی- آن تجزیه مستتر هست در آن ؟

رئیس- تصویب شد‌. لایحه قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون شماره 3 به مجلس سنا

لایحه شماره 30403-21/6/33 ارسالی شماره 6087- 12/12/33 از مجلس شورای ملی

راجع به برقراری وظیفه و مستمریات درباره عده‌ای از کارمندان و مأمورین دولت و وارث آنها در جلسه مورخ 21/12/33 کیمسیون شماره 3 مجلس سنا با حضور جناب آقای دکتر امینی مطرح و پس از شور عیناً به تصویب رسید اینک گزارش آن تقدیم مجلس سنا محترم سنا می‌شود.

مخبر کمیسیون شماره 3 مجلس سنا

مهندس شریف امامی

رئیس- آقای مؤید ثابتی

مؤید ثابتی- در جلسه قبل که این لایحه مستمری مطرح بود در اینجا از طرف بعضی آقایان صحبت‌هائی شد و از جمله راجع به ورثه مرحوم ملک‌الشعراء بهار بنده قصد نداشتم که حالا مصدع آقایان بشوم ولی چون این مطلب در اینجا مطرح شده بود بنده از نظر

+++

خراسانی‌گری وظیفه خود می‌دانم که در اینجا عرایضی بکنم همان روز از طرف جمعی از همشهری‌ها تلفون‌ها شد و اعتراض شد که چرا من در آن روز صحبت نکرد راجع به مقام ادبی ملک‌الشعراء بنده به آنها گفتم که راجع به ملک‌الشعراء در اینجا صحبتی نشده راجع به ورثه او بود وخوب البته ورثه و اولاد او همه اشخاص شریف و منزهی هستند فقط یکی از آنها منحرف شده آن هم تذکر دادند این طور اعمال را با تحبیب و با تربیت بهتر می‌شود رفع کرد و جبران کرد و امید هست که او هم مشمول عفو ملوکانه واقع شود و از این سیره و رویه‌ای که دارد منصرف بشود مرحوم ملک‌الشعراء بهار بدون تردید یکی تز مفاخر ادبی عصر حاضر است (صحیح است ) البته همه ما از بین می‌رویم دولت‌ها می‌روند آنچه در تاریخ مملکت ما باقی می‌ماند وجود این قبیل شخصیت‌های ادبی است مرحوم ملک‌الشعراء بهار حق بزرگی به گردن ادبیات عصر حاضر دارد بنده خواستم که به طور اختصار بر‌حسب وظیفه خودم از این شخص بزرگوار تجلیل بکنم اگر اشخاص در طی زندگی خودشان یک افکاری دارند یا دچار یک ضعف‌های شخصیتی می‌شوند این مربوط به موفقیت ادبی و علمی و اجتماعی آنها نیست و من می‌خواستم که مخصوصاً ازآن مرحوم تجلیل بشود‌. (صحیح است)

شمس ملک آراء- جزء مفاخر ادبی است.

رئیس- آقای فرخ

فرخ- بنده پیشنهادی کردم که راجع به مستمری ملک‌الشعراء نوشته شود که راجع به عیال و صبایای او

نیک‌پور- عرض کنم که بنده یک توضیحی می‌خواستم آقای وزیر دارائی دراین باب لطف بکنند که مطلب یک قدری روشن بشود در بعضی از این اقلام نوشته شده است که علاوه بر مبلغی که از صندوق بازنشستگی دریافت می‌دارند یعنی این مبالغی که در این صورت‌ها نوشته شده ‌این مبلغ بر آنچه که از صندوق بازنشستگی دریافت می‌دارند اضافه می‌شود؟ در بعضی از اقلام هم نوشته شده است علاوه از مبلغی که از وزارت متبوعه دریافت می‌کنند این مبلغ باز بر آنها علاوه می‌شود یکی از دلائلی که ما گفتیم اینها بیاید به کمیسیون و در جلسه قبل هم آقای وزیر دارائی تقاضا کردم که پرونده‌های مربوط به این اشخاص را بفرستند برای این بود که رسیدگی بشود ببینم که این مبالغی که از وزارت متبوعه یا از صندوق بازنشستگی می‌گیرند چه مبلغ خواهد بود که این مبالغی که در این اقلام هست و اضافه می‌شود روش بشود و آقایان از روی علم و اطلاع کامل رأی بدهند حالا که مقرر شد در خود مجلس به این کار رسیدگی بشود بنده خواستم که این توضیحات را لطف بکنند که ببینیم این یک قسمت از بودجه وزارت فرهنگ یک قسمت از بودجه وزارت امور خارجه ‌اینها اداری هستند که از این محل‌ها هم وجوهی دریافت می‌کنند که این مبالغ هم علاوه از اینها است اینها چه صورتی پیدا خواهد کرد.

رئیس- آقای وزیر دارائی

وزیر دارائی- عرض کنم که جناب آقای نیک‌پور خودشان رئیس کمیسیون شماره 2 هستند این که مطرح بود به اتفاق آراء آن را تصویب فرمودند که زودتر بیاید تصویب بشود اگر همان روز فرموده بودند همه پرونده‌ها را می‌آوریم خدمتشان تقدیم می‌کردیم ولی حالا بنده توضیحاً عرض می‌کنم که بعضی از آنها مثلاً ورثه مرحوم دکتر دفتری اینها به قدری آن حقوق تقاعدی که به ورثه‌شان تعلق می‌گیرد قلیل است ناچیز است که نمی‌توانند امرار معاش کند مثلاً صد تومان ،500 تومان،600  تومان است این است که گفتیم مبلغی به آن اضافه شود برای اینکه زندگی بکنند اینها حقوق بازنشستگی‌شان یا فوق‌العاده قلیل است یا تعلق نمی‌گیرد یا خیلی ناچیز است آمدیم به آنها اضافه کردیم دقت بفرمائید صد تومان دارد دویست تومان دارد 60 تومان هم دارد اگر می‌خواستند به همان اکتفا بکنند و کافی بود این را اضافه نمی‌کردند مقصودشان این است که با اضافه کردن این مبلغ آنها با وضع فعلی هزینه زندگی (شمس ملک‌آراء- هزینه زندگی بالا رفته است) چون موقعی آنها بازنشسته شدند که حقوق بازنشستگی خیلی کم بوده البته تا موقعی که خود آنها حقوق می‌گرفتند تمام حقوق بازنشستگی را دریافت می‌کردند  ولی آن مبلغ عیناً به ورثه آنها تعلق نمی‌گیرد این را اضافه کردند برای اینکه آن ورثه بتوانند زندگی کنند.

رئیس- آقای مهندس شریف امامی.

مخبر- این طوری که بنده استنباط می‌کنم آقایان خیلی علاقه دارند که لایحه مستمریات امروز تا قبل از عید کمک و مساعدتی به آنها بشود.

توضیحی که جناب آقای نیک‌پور خواستند بنده هم همین سؤال را از آقای انواری هم کرده بودم اغلب مواردی که در اینجا ملاحظه می‌فرمائید علاوه بر حقوق بازنشستگی مقداری اضافه شده است به علت این بوده است که هم اغلب اینها هنوز سنین کامل بازنشستگی به آنها تعلق می‌گیرد بسیار ناچیز است و تمام حقوق بازنشستگی که ممکن است به یک کارمند بازنشسته تعلق بگیرد نیست از این لحاظ یک مبلغی علاوه کردند که تا اندازه‌ای تکافو هزینه ورثه آنها را بکند دو مطلب هم خیلی رویش پا فشاری شد یک ورثه سمیتقو یکی ورثه‌ مرحوم ملک‌الشعراء بهار اینجا بنده با پیشنهاد جناب آقای فرخ موافقت دارم که این را اصلاح  بکنند که از این بابت دیگر اختلافی باقی نمی‌ماند راجع به سمیتقو هم اجازه بفرمائید این را تجزیه کنیم و نسبت به بقیه بنده پیشنهاد می‌کنم رأی گرفته شود که  دیگر بیش از این تأخیر نکنیم‌.

رئیس- آقای ظهیرالاسلام

ظهیرالاسلام- من می‌خواستم نسبت به مقام مرحوم ملک صحبت کرده باشم که مقداری آقای ثابتی بیان کردند‌، خیلی لازم بود در اینجا اسم مرحوم بهار برده شد گفته شود که مطلبی که جناب آقای جمال امامی بیان کردند هیچ مربوط به شخص ملک‌الشعراء و یا فامیل و خانواده او نبوده نسبت به این پسری بوده که منحرف شده بود مقصودم آن بیانی که سرکار کردید نسبت به پسر او بود که منحرف شده بود و محکوم شده بود البته کسی که محکوم شده است نمی‌باید برای او حقوق معین کرد اما نسبت به ورثه سیمتقو همان طور که آقای سپهبد امیراحمدی فرمودند حقیقةً خیلی باعث تأسف بود اگر بچه‌های او هم می‌آیند چیزی به آنها دولت یا اعلیحضرت شاهنشاه مرحمت بکنند لازم نیست در مجلس سنا بیانی بشود برای تربیت آنها اگر دولت فهمید که در زیر سایه علم و تربیت می‌توان درست کرد یک مطلبی است علیحده و همین پیشنهاد آقای فرخ که این دو قضیه منها شود که نسبت به قضیه سمیتقو دولت هرچه صلاح می‌داند بکند و نسبت به حقوق ورثه مرحوم ملک‌الشعراء به غیر از این پسر خانواده او داده شود.

رئیس- آقای لسانی.

لسانی- چون به تدریج در ظرف این دو روزی که بحث بود مذاکرات زیادی به عمل آمد بنده بیان زیادی ندارنم فقط چند تذکر مختصری دارم‌. یکی اینکه به این ارقام که نگاه می‌کنیم دو ثلث اینها مستخدمین وزارت دارائی هستند البته از نظر اینکه اینها به دستگاه‌های تهیه کننده این صورت نزدیکتر هستند این توفیق را حاصل کرده‌اند و برای وزارتخانه‌های دیگر وقتی که به لیست نگاه می‌کنیم این نسبت ملحوظ نشده‌. مطلب دیگر نسبت به رقم 25 است خواهش می‌کنم جناب آقای وزیر دارائی توجه بفرمایند یکی از صاحب منصبان عالی رتبه دولت متقاعد شد با ماهی چهل‌، پنجاه تومان اضافه شده است برای ایشان هشت هزار ریال مستمری این صاحب منصب یک صاحب منصب بسیار شریف دولت است ولی مطلب در این است که فتح باب نشود بنده هم در این مدت از دور و نزدیک با ایشان هستم می‌دانم آدم شریفی است ولی مطلب در این است که اگر ما فتح باب کردیم که به هر کسی که متقاعد شد هم حداکثر حقوق تقاعد را بپردازیم هم هفتصد، هشتصد، نهصد ، هزار تومان به عنوان مستمری به پردازیم از فردا تکلیف دولت و وزارت مالیه چه خواهد شد من نمی‌دانم حساب این را بکنیم 750 تومان حقوق تقاعد 808 تومان به عنوان مستمری خوشبختانه چون بنیه کار هم دارند همه ساله آقای فریدونی را دعوت می‌کند برای انجام کارهای مهمی از قبیل کارهای دولتی و غیره با حقوق خارج از کادر ایشان را می‌فرستند به مأموریت ‌و خرج سفر و حقوق مأموریت می‌دهند این را هم عرض بکنم که بیان بنده موجب سوءتفاهم نشود بنده به ایشان ارادت دارم‌. آقای وزیر مالیه از فردا چه فکری می‌کنند؟ آیا از فردا دچار زحمت نمی‌شوند که تمام متقاعدین حتی آنهائی که در صلاحیت آنها شک و تردید هست مراجعه نخواهند کرد به ما هم 90 تومان هزار تومان اضافه کنید‌؟ بنده می‌خواستم این باب بسته شود و همان طور که دولت تاکنون از شخص ایشان استفاده کرده و سالی پنج شش هزار تومان حداقل به طرق مختلف با دادن مأموریت برای مطالعه و غیره کمک کرده باز هم نظر دارند از این قبیل کمک‌ها بکنند و خود آقای فریدونی هم موافقت کنند این فتح باب نشود.

رئیس- آقای وزیر دارائی

وزیر دارائی- عرض کنم که آقای فریدونی معروف خدمت همه آقایان است و یک آدم درویش واقعی است و استحقاق قطعی دارند بنده خیال می‌کنم که اگر نسبت به یک کسی که دارای فضائلی هست استثنائی بشود این دلیل بر این نیست که فتح باب شود و راجع به آقای فریدونی بنده می‌خواهم عرض کنم ‌که مطلقاً به شخص بنده پا فشاری وارد نشده و این روی تقاضای یک عده زیادی بود که به ایشان علاقمند بودند که البته ‌ایشان قسمت عمده عمرش رفته و پیر شده و امیدوارم که طول خمر داشته باشند و یک آدمی است که واقعاً استحقاق دارد از هر حیث و این استثنائی که کرده‌اند جا دارد و این استثناء دلیل این نیست که هر کسی تقاقضا بکند یعنی اشخاص غیر صالحی باشند تقاضا بکنند که ما مطلقاً زیر بار نمی‌رویم.

رئیس- آقای دکتر صدیق.

دکتر صدیق- بنده از مطالعه ‌این صورتی که به دست ما داده شده ملتفت نشدم چه اصولی رعایت شده است برای تعیین این مبالغ برای مستمری این اشخاص به نظر من این طور رسیده که هر کس زورش زیادتر بوده زیادتر درباره او توصیه شده است توانسته است مبلغ زیادتری بگیرد چنان چه عده زیادی هستند در خارج این اشخاصی به مراتب مستحق‌تر هستند و خدمات آنها همیشه مورد توجه بوده و فداکاری‌های بسیار کرده‌اند و

+++

اسمشان در اینجا نیست و نمی‌دانم دولت در‌باره آنها چه فکری کرده است بنده خواستم تمنی بکنم وزارت دارائی در باب آنها فکری بکند بنده یک مواردی را ذکر می‌کنم تا اینکه آقایان ملاحظه بفرمایند چه اشخاصی هستند در این مملکت که از گرسنگی دارند تلف می‌شوند و هیچکس در فکر آنها نیست بنده وقتی به مدرسه می‌رفتم آن وقت پنج مدرسه در تهران بود و یکی مدرسه کمالیه بود رئیس آن مدرسه آقای مرتضی کمالیه است که نود سال دارد حقوق تقاعدش پنجاه شصت تومان است در صورتی که این مرد به اندازه‌ای فداکاری کرده است در آن موقع باز کردن مدرسه یک گناه کبیره بود (شمس ملک‌آراء- صحیح است‌) جناب آقای شهاب‌الدوله همسایه بودند و می‌دانند من به چشم خودم دیدم وقتی که از کوچه سید مصطفی قنات آبادی رد می‌شد خاکروبه بر سرش می‌ریختند روی همه دیوارها با ذغال می‌نوشتند مرتضی بابی است اراذل و اوباش می‌ریختند به مدرسه و شاگردها را بیرون می‌کردند یک همچو آدمی چهل پنجاه سال زحمت کشیده و مدرسه را دائر کرده است ولی حالا دارد از گرسنگی تلف می‌شود تمام آن چیزی که به او می‌دهند از بابت تقاعد پنجاه‌، شصت تومان است در ماه و یقین دارم اشخاص دیگری هم نظیر اینها هستند بنده خواستم تمنی بکنم که یک ترتیب اساسی برا‌ی همه اتخاذ شود که تمام آن کسانی که خدمتگزار همه‌اند و در این مملکت فداکاری کرده‌اند و حقوق تقاعدشان پنج روزی هم کفایت نمی‌کند یک فکری درباره آنها بشود.

رئیس- آقای مهندس شریف امامی

مخبر- در جلسه قبل هم بنده در این خصوص یک توضیحی عرض کردم که به طور کلی کسانی که در‌ گذشته بازنشسته شده‌اند حقوق تقاعد آنها چون براساس حقوق سابق آنها است تکافو برای هزینه‌ زندگی آنها نمی‌کند برای این کار هم یک تبصره‌ای در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است که آن مرتبه بنده قرائت کردم با این ترتیب بنده تصور می‌کنم که برای آنها بایستی یک فکر اساسی یک جا بشود برای اینکه اگر بخواهیم در این مورد صحبت کنیم باز خیلی‌ها هستند که از قلم خواهند افتاد و اینجا ممکن است که آن تبصره را دو مرتبه برای اطلاع حضرتعالی بخوانم که نظر حضرتعالی تا اندازه‌ای ‌تأمین خوهد شد « وزارت دارئی مجاز است که نسبت به دریافتی بازنشستگان که قبل از اجرای قانون مصوب 1328 بازنشسته شده‌اند تجدید‌نظر و با توجه به مأخذ حقوق دریافتی زمان اشتغال که مبنای پرداخت کسورات بازنشستگی آنها بوده با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی حقوق آنها را طوری تعیین نماید که با وضع معیشت فعلی تعادل متناسبی برقرار گردد و تفاوت حاصله را از محل صندوق بازنشستگی پرداخت نماید » این البته یک عمل اساسی است برای تمام آنهائی که در گذشته بازنشسته شده‌اند اما اینکه مواردی را ذکر فرمودند البته حالا هیچ نمی‌شود اقدامی برای اشخاص کرد ولی اگر این تبصره به مورد اجرا در بیاید محققاً شامل تمام آنهائی که این وضع را دارند خواهد بود و بنده استدعا می‌کنم که روی اینها  اگر ایرادی چیزی هست بفرمایند که نسبت به‌ این عده تصمیمی گرفته شود و نسبت به سایرین هم البته باید فکری کرد که حق آنها هم محفوظ بماند.

رئیس- آقای دهستانی

دهستانی- در مجلس سنا مخالفی نیست که به خدمتگزاران پاداش داده شود و از بازماندگان آنها نگاهداری بشود تمام سناتورهای محترم صد در‌صد موافقند به اشخاصی که خدمت کرده‌اند پاداش داده شود متأسفانه صحبت خدمت نسبت به مستخدمین دولت در سراسر کشور حمکفرما است ولی معلوم نیست آن خدمت چه بوده مردمانی که به وزن طلا یعنی به وزن خودشان حقوق گرفته‌اند معلوم است ولی متأسفانه خدمتشان معلوم نیست و همه می‌گویند خدمت اینکه گفته می‌شود در ازاء خدمت می‌گیرند آن هم که حقوق گرفته هیچ کاری نکرده جناب آقای وزیر دارائی اگر به بودجه ده سال قبل ملاحظه کنید باید از خودگذشتگی نشان بدهید در این لایحه سه رقم حقوق می‌دهید علاوه برمستمری علاوه بر بازنشستگی یکی افزایش حقوق یکی از جیب خلیفه می‌بخشید‌؟ برای چه به بودجه کشور نگاه کنید ببینید امروز باید خرج را به مورد کرد نمی‌خواهم اسم ببرم مثلاً اشخاصی که هستند در این قانون و اسم برده شده که به مراتب از من و جنابعالی خیلی بهتر زندگی دارند (وزیر دارائی- بفرمائید حذف کنم) صورت خواستیم چرا نیاوردید سابقه را تا ببینم باغ دارند، پارک دارند اتومبیل آخرین سیستم دارند البته به کسی رعایت کند که خدمت کرده و طرفدار هم نداشته و این شب عید در خجلت صغیر و کبیر مانده‌اند نه روی گدائی دارند نه کسی خرج به او می‌دهد آنها را رعایت کنید (مهندس شریف امامی- اسمش را بگویند حذف کنیم) نه اشخاصی که طرفدار دارند سه فقره حقوق علاوه بر مستمری، علاوه بر ‌بازنشستگی افزایش حقوق و غیره من از آقایان تقاضا می‌کنم رعایت بکنند آقا این ورثه پناهی کیست اینها بیچاره هستند؟ (جمال امامی- خیی بیچاره‌اند) کدام اینها بیچاره‌اند پرونده را بیاورید تا من یکی یکی زندگی اینها را نشان بدهم آن بدبختی که خدمت کرده به او رعایت نمی‌کنید ولی با مضیقه‌ای که در بودجه هست مقرری می‌دهید افزایش حقوق می‌دهید البته بدهید ولی به کی بدهید؟ به آن کسی که استحقاق دارد آقای وزیر دارائی خوب همه ‌اینها را می‌شناسند خودتان قلم دست بگیرید و آنهائی که احتیاج دارند به ما صورت بدهید ما اطاعت می‌کنیم ولی آنهائی که احتیاج ندارند مسئول این مملکت و این ملت در قسمت مالی شما هستید ملاحظه کنید و از خود‌گذشتگی نشان بدهید تا کی باید ما کسر بودجه داشته باشیم ملاحظه کنید ده سال قبل صرفه‌جوئی داشتیم ذخیره و اندوخته داشتیم حالا دویست و چند میلیون تومان کسر بودجه داریم خواهش می‌کنم این حاتم بخشی‌ها را کنار بگذارید آقای وزیر دارائی به بودجه کشور رعایت کنید اشخاصی که احتیاج دارند هر قدر استحقاق دارند مساعدت کنید نه به اشخاصی که آقا می‌دانید چه می‌کنید آن روزی که می‌خواستم مستخدم دولت شوند التماس‌، واسطه‌، درخواست ‌کردند وقتی هم مستخدم دولت شدند تا زنده‌اند می‌برند وقتی هم که مردند می‌گویند بله ما پدرمان خدمت کرده چه خدمتی کرده‌اند آقای وزیر دارائی می‌فرمایند محبت و مهربانی بهتر از انتقام است این طور است‌؟ پدر کشته را‌ کی بود آشتی‌. خواهش می‌کنم از جناب آقای وزیر دارائی کسانی که مستحق هستند به آنها بیشتر پاداش بدهید و به اشخاصی که امروز ثروتمند هستند دیناری داده نشود.

رئیس- آقای دکتر سعید مالک

 دکتر سعید مالک- بنده اصولاً با مستمری مخالفم (صحیح است) مستمری را باید اصلاً قطع کرد تا از بین برود دولت نمی‌تواند هر سال در بودجه‌اش اقلامی اضافه کند به نام مستمری مثل آن عصر سابق نمی‌دانم عصر فتحعلی شاه یا ناصرالدین شاه یا مظفرالدین شاه در همین چند سال بیش مستمری‌ها را قطع کردند خریدند و اشخاص هم پولشان را گرفتند و رفتند بعد دو باره مجدداً آمدند و هی به مجلس اصرار کردند و آنها هم ناچار شدند مستمری آوردند اینجا برای تصویب بنده عرض می‌کنم به جناب آقای وزیر دارائی الان قلم 9 بردارید بکشید روی تمام این مستمری‌ها یک فکر اساسی خواهش می‌کنم بفرمائید که در آتیه آنچه بتوانند از این مستمری‌ها کم کنند که بار سنگین دولت و بار سنگین بودجه کم بشود و بنده ‌این دفعه موافق هستم که ‌این مستمری‌ها داده شود. (دشتی- برای چه موافقید این مستمری‌ها داده شود از کیسه کی داده می‌شود این مستمری‌ها باید از بین برود از کیسه خلیفه می‌بخشید؟) ولی آنهائی که مورد اعتراض است نباید داده شود و آنها باید حذف شود ولی آنهائی که مورد اعتراض نیست و کمیسیون رأی داد و برای مملکت خدمت کرده‌اند خوب آنها ممکن است که مستحق مستری بشوند در هر حال باید یک فکر اساسی نسبت به این مستمری کرد بنده از یک چیزی متأسفم و آن این است که تا وقتی اشخاص خدمتگزار زنده هستند قدرشان را نمی‌دانیم این قدر توی سرشان می‌زنیم تا آنها را منکوب بکنیم و از بین ببریم و روزی که از بین رفت می‌آئیم دامنش را می‌گیریم هی ناله می‌کنیم هی گریه می‌کنیم که چرا مرد چرا رفت آن وقت تازه شروع می‌کنیم به تجلیل آنهائی که مرده‌اند حالا مرده‌ها از شما توقعی ندارند و ما هم از مرده‌ها توقعی نداریم ولی چیزی که هست آنهائی که خدمت کرده‌اند آنها را نگهداری بکنید و نگذارید از گرسنگی بمیرند و یکی از همین افراد همین آقای احمد فریدونی است این آدم تمام عمرش را در خدمتگزاری این مملکت گذرانیده مرد شریفی است‌، مرد درستی است بنده شخصاً می‌شناسم این شخص تمام عمرش را در خدمت کشور و دولت گذرانیده است با ماهی هفتصد تومان چطور می‌توان زندگی کند اینها را باید کمک کرد که باز هم زنده بمانند تا از تجربیات اینها بتوانند استفاده کنند نه ‌اینکه حالا چیزی بهش ندهند و از گرسنگی بمیرد و بعداز مرگ ار آن بیچاره تجلیل بکنیم این فایده ندارد شما آدم لازم دارید‌، آدم زنده لازم دارید آدمی که تجربه کرده است و این مملکت را می‌شناسد و به درد کار مملکت و دولت می‌خورد شما اینها را لازم دارید بعد از مردن فایده ندارد پی هر قدر هم می‌توانید از این جور اشخاص تجلیل بکنید تا اینکه دیگران هم با دلگرمی و با دلخوشی بیایند خدمت‌ کنند بنده راجع به حقوق آقای فریدونی مطمئن هستم که از روی حق و انصاف به او داده می‌شود هیچ زاید نیست و باید هم به او داده شود.

رئیس- آقای وزیر دارائی

وزیر دارائی- فرمایش اصولی که جناب آقای سعید مالک فرمودند بنده صد درصد موافقم که برقراری مستمری اصولاً صحیح نیست ولی متأسفانه هزینه زندگی بالا رفته و اشخاصی که از سابق بازنشسته شده‌اند و طرز تقاعد نسبت به بازماندگان آنها طوری است که اینها در عسرت زندگی می‌کنند و ما را وادار کرده‌اند که این لیست را خدمت آقایان تقدیم کنیم اینکه فرمودند که در حیات از این‌ها قدردانی کنید متأسفانه جناب آقای دکتر سعید مالک خودشان می‌دانند که در محیطی زندگی می‌کنیم که تا وقتی که انسان زنده

+++

است جز زجر و مصیبت و رنج چیز دیگری نیست ولی لااقل یک کاری بکنیم که نسبت به اولاد آنها یک کمکی بشود که اقلاً درس عبرت برای دیگران بشود الان بچه‌های مرحوم داور که آقایان هم می‌دانند که چه خدمتی به مملکت کرده و در چه وضعی از بین رفت او را بنده در اینجا گذاشتم نه ‌اینکه حقی به گردن شخص بنده داشته باشد خیر بلکه به گردن مملکت دارد و از این موارد زیاد است و مع‌التأسف منحصر به مملکت ما نیست برای اینکه در همه جای دنیا اشخاص تا وقتی زنده هستند گرفتار بغض و حسد و این ترتیب‌ها هستند و بایستی زجر بکشند خصوصاً مردمانی که در زندگی سیاسی هستند و مردمانی که در خدمت دولت هستند مخصوصاً در مملکت به حد اشد و اکمل است اشاره شده بود که در این لایحه ممکن است تبعیض شده باشد بی‌عدالتی شده باشد بنده نمی‌توانم قسم بخورم که آنهائی که در اینجا قید نشده‌اند ولی آنچه که مربوط  به سایر وزارتخانه‌ها است نظر خود وزارتخانه مربوطه بوده است مثلاً وزارت خارجه، وزارت فرهنگ‌، وزارت کشور نوشته‌اند که اینجا یک اشخاصی هستند که وضعشان این طور است هر کدام از آنها یک وضع خاصی دارند یک کسی در یک حادثه‌ای از بین رفته یک کسی دستش قطع شده یکی خدمات زیادتری کرده ‌اینها اگر اصول صحیحی از حیث تقاعد داشته باشند که امیدوارم بوجود بیاید ما بی‌نیاز خواهیم شد که مستمری را برداریم این بود که بنده خواستم تقاضا بکنم اگر آقایان بخواهند ایراد اصولی بفرمایند بنده صد در‌صد موافقم اجازه بفرمائید این برای یک سال دو سال بعد تجدید‌نظر می‌شود زیرا یک عده‌ای از اینها یک پایشان در دنیا و پای دگرشان در آن دنیا است  و دارند از بین می‌روند (دشتی- بنده قول می‌دهم سال آینده دو برابر خواهند شد چون در وزارتخانه‌ها هر کسی می‌آید فوری برایش مستمری تعیین می‌کنند) بنده در آن وقت نیستم علی ای حال اگر واقعاً دقت بفرمائید و نگذارید هیچ تبعیض دراین مملکت نمی‌شود ولی تا آن جائی که مقدور هست رسیدگی می‌کنیم و بعد در جریان سال می‌بینیم آنهائی که مستحق نیستند حذف می‌کنیم در سال آینده آقایان که می‌بینند اینجا تقدیم می‌شود تصویب بفرمایند بنده با اصلش عرض کردم که مخالف هستم ولی باید از یک راهی از راه بیمه از راه تقاعد جبران کرد و یک عده هستند که واقعاً در فقر و بدبختی زندگی می‌کنند مستوفی‌الممالک خودش نسبت به ‌این مملکت خیلی خدمت کرده الان همشیره مستوفی‌الممالک در یک وضعی زندگی می‌کند باور کنید اشخاصی که گدائی می‌کنند توی کوچه‌ اینها زندگی‌شان از او مرفه‌تر  است یک اشخاصی هستند که روی گدائی ندارند حالا مملکت ما اگر نظم و ترتیبی ندارد بنده کاری ندارم ولی مستوفی‌الممالک که به گردن این مملکت حق دارد بروید همشیره‌اش را ببینید در چه وضعی زندگی می‌کند.

رئیس- آقای آموزگار

آموزگار- بنده از فداکاری آقای وزیر دارائی برای گذراندن لوایح و کارهائی که انجام داده‌اند تقدیس می‌کنم ایشان دشمنان زیادی پیدا کرده‌اند شاید هم در مجلس و هم در خارج هزار صحبت‌ها شده است و در ضمن هم خواسته‌اند در مقابل آن زحماتی که کشیده‌اند و عده‌ای ناراضی پیدا کرده‌اند عده‌ای را هم راضی داشته باشند و البته در مقابل این کاری که کرده‌اند راضی می‌شوند (وزیر دارائی- خدا از من راضی باشد‌) ایشان با دادن این مستمری ثوابی کرده‌اند و امیدوارم که خستگی کارهای گذشته‌شان هم جبران شود ولی نکته مهم این است که آقایان چون صحبت کرده‌اند بنده طول و تفصیل نمی‌دهم در این لایحه سه نوع مستمری است خرج تحصیل برای بچه‌هایی که هنوز به بیست سال و بیست و یک سال نرسیده چه در اروپا و چه در ایران و بنده هم صد درصد موافق هستند که خرج تحصیل بچه‌هائی که یا پدرانشان مرده‌اند یا در راه خدمت شهید شده‌اند داده شود آن هم در قسمت تحصیل حرفی نیست در قسمت کسانی هم که در راه خدمت به دولت در جنگ بودند‌. در نظام بودند آنها هم حرفی نیست بنده اگر بخواهم که جریانی را بگویم این شهامت را در خودم می‌بینم که حتی زن و بچه آن شخص هم دوست و آشنای من باشد و با خانواده من مربوط باشد و بیایند از من گله بکند که چرا آموزگار شما گفتید اینها متمول هستند و بی‌نیاز بوده‌اند‌، به ‌اینها توجه نخواهم کرد و پیه حمله آنها را هم بخود مالیده‌ام‌، برای اینکه آقای وزیر دارائی این پول پولی نیست که از امریکا به ما داده باشند و مجانی به ما داده‌اند، این پول همان 5 تومان و 10 تومان است که جنابعالی با هزار زحمت از مردم می‌گیرید ،ما در اینجا نشسته‌ایم نماینده یک مردمی هستیم این پول‌ها را از مردم فقیر می‌گیرید، باید بدهید به یک فقیر دیگری، اما اینها غنی هستند‌، بنده آقا من باب مثل عرض می‌کنم توجه بفرمائید مثلاً در اینجا یک مستمری برای صبیه مرحوم امان‌الله خان پادشاه سابق افغانستان در نظر گرفته‌اند. (اعتراض سناتورها‌) (وزیر دارائی- آقا پناهنده است‌) در هر صورت منظورم به عده کسانی است که متمول هستند و اولاد فقیر ندارند‌، پسرانشان در ادارات کار می‌کنند و دخترانشان هم شوهر دارند‌، به نظر بنده آقای وزیر دارائی که مایلند کار ثوابی انجام دهند با این کیفیت منظورشان تأمین نیست‌، بلکه این کار در واقع یک گناهی است آقای وزیر باور بفرمائید کمک کردن نسبت به بعضی از اینها اولاً کار ثوابی نیست این‌ها کار آزاد دارند من نمی‌خواهم از آنها اسم ببرم (وزیر دارائی‌- آقا اسم ببرید چرا نمی‌برید‌) بنده اگر می‌دانستم که ذکر اسامی آنها نتیجه‌ای می‌داد ذکر می‌کردم ولی همین قدر وظیفه خودم این را می‌دانم که تذکر بدهم که ورثه آنهائی که مرده‌اند‌، کار دارند‌، شغل آزاد دارند متمول هستند احتیاجی ندارند‌، اما راجع به بقیه همان طوری که عرض کردم کاملاً موافقم مخصوصاً که این پول‌ها به عنوان خرج تحصیل داده شود‌.

رئیس- آقای وزیر دارائی

وزیر دارائی- آقای آموزگار فرمودند من شجاعت و شهامت دارم و پیه حمله را هم به تن خودم مالیده‌ام ولی اسمی نبردند فقط راجع به خانواده امان‌الله خان پادشاه سابق افغانستان فرمودند‌، ایشان خوب پناهنده هستند، بی‌بضاعت هستند (نمایندگان‌- صحیح است‌- صحیح است‌) و توی تمام اینها فقط همین یک نفر را فرمودند‌، البته باید از روی مهمان‌نوازی کمک کرد (نمایندگان صحیح است ) و آنها را که کاملاً علتش روشن بوده فرمودند تا ما آنها را حذف کنیم‌.

رئیس- آقای جمال امامی

جمال امامی- عرض کنم بنده اساساً موافق نیستم اضافه بر حقوق تقاعد به اشخاص چیزی به عنوان مستمری داده شود، با این عنوان مستمری مخالفم ولی البته ‌این کار مانع این نمی‌شود که اگر اشخاصی در کشور ما منشاء خدماتی بوده‌اند و با پاکدامنی به ‌این مملکت خدمت کرده‌اند و حالا به سن تقاعد رسیده‌اند و وسایل مایحتاج زندگی هم ندارند‌، دولت به آنها کمک و مساعدت نکند‌، و از دادن حقوق و مستمری به آنها خودداری نماید‌. اینها افراد خاصی هستند و باید به آنها کمک کرد، مثلاً خدای نکرده اگر تا بیست سال دیگر جناب آقای دشتی متقاعد شوند و خدای نکرده اگر بنده هم در اینجا باشم به طور قطع من لایحه‌ای خواهم داد که به‌ ایشان حقوق داده شود تا بتوانند زندگی کنند و اگر این آقای دکتر امینی ذوق و انصاف و سلیقه داشت برای من هم می‌بایست یک همچو مستمری منظور می‌کردند (خنده نمایندگان‌) ولی نه انصاف دارد‌، نه ذوق و نه سلیقه در هر حال به‌ این عده از اشخاص که عرض کردم باید حقوق داد نه تنها از نظر پرداخت حقوق بلکه از نظر حق‌شناسی و تقدیر تا آنهائی که خدمتگزارند تشویق بشوند و برای خدمت به مملکت ذوق و آمادگی داشته باشند اما آنچه که آقای دهستانی در مورد پناهی گفتند‌، آقای دهستانی اگر به شما چیزی در این مورد گفته شد خلاف عرض کرده‌اند‌، شما بی‌خود بی‌گدار به آب نزنید این آدم در سر خدمت و انجام وظیفه فوت کرده‌، و چیزی هم ورثه او ندارد‌. مثلاً ما چرا نباید به اولاد داور کمک بکنیم به آنها نباید چیزی بدهیم (نمایندگان - بله باید داد‌) و همین طور هم زن و خواهر مستوفی‌الممالک‌، از همه بدتر دختر امان‌الله را می‌فرمائید‌، خوب یک دختر پادشاهی به شما پناه آورده است نباید به او ماهی چند صد تومان کمک کنید اصلاً ذکر این گونه مطالب در اینجا زیبنده ما نیست این قبیل حرف‌ها را نباید زد.

شمس ملک‌آراء- آقا متوجه نبودند اطلاع نداشتند

رئیس‌- آقا پیشنهادی رسیده است که الان قرائت می‌شود.

مقام محترم ریاست مجلس سنا بنده پیشنهاد می‌کنم لایحه از دستور خارج و ارجاع شود به کمیسیون ‌- دشتی

رئیس- آقای دشتی بفرمائید.

دشتی- یکی از بدترین لوایحی که تاکنون آمده در مجلس سنا همین لایحه مستمری‌ها است‌، آقای دکتر امینی ماشاءالله در طی این یکی دو سال خیلی ورزیده شده‌اند و نطق هم خوب می‌کنند و خیلی خوب هم حاضر جوابی دارند و اخیراً صنعت روضه‌خوانی و استرحام و جلب رقت مردم را هم پیدا کرده‌اند‌، مستمریات به نظر یکی از بدترین چیزهائی است که در این مملکت بوده و اگر آقایان به خاطر داشته باشند در دوره چهارم چه زحماتی کشیده‌اند تا این مستمری لغو شود‌- تحت یک اصول و قانونی درآمد و این اصول را همان طوری که خودتان اظهار کردید وضع بکنید و بر این مبنی به اشخاص کمک کنید خودتان هم با این کار موافق هستید‌، مقررات این کار را تنظیم بکنید بیاورید به مجلس سنا‌، برای چه ما را با این کیفیت دچار محظور می‌کنید شما یک عده را در اینجا اسم برده‌اید و نوشته‌اید مطابق عقیده خودتان نبوده است به شما فشار آورده‌اند اصرار کرده‌اند اسم آنها را نوشته‌اید و مجبور شده‌اید آنها را آورده‌اید به مجلس شورای ملی و مجلس سنا خوب نیست ما در اینجا اساساً از اشخاصی اسم ببریم‌. چون بعد خیال می‌کنند ما بخل و حسد داریم و نمی‌خواهم که به مردم پول بدهند و کمک کنند ولی ما وجدان را هم

+++

دچار زحمت و عذاب می‌بینیم‌. زیرا این پول‌هائی که شما می‌خواهید به نام مستمری بدهید‌، اینها مال کیست‌؟ مال این پا برهنه‌های مازندران دشتستان جنوب است‌، چه پولی باید داد‌، و برای چه با چه روح سخاوتمندانه‌ای و از کجا می‌خواهند این پول‌ها را بدهند‌، این البته ناشی از یک فکر غلطی است که در ایران همیشه بوده به ‌این معنی که چون مردم در قدیم با حکومت‌های استبدادی رو به رو بودند و این گونه حکومات را جابر و ظالم می‌دانستند معتقد بودند که هر قدر از حکومت پول گرفته شود به نفعشان است ولی آقا حکومت مشروطه نماینده مردم است وظیفه مجلس شورای ملی و مجلس سنا این است که هر قدر پول برای خرج بخواهند موافقت کنند بلکه وظیفه‌شان این است که هر قدر ممکن است از خرج جلوگیری کنند‌، نه ‌اینکه بی‌جهت پول بدهند. شما برای آنهائی که خدماتی کرده‌اند و متقاعد شده‌اند حقوق تقاعد تعیین بکنند و قانونی برای تأمین این نظر بیاورید. و اگر این را کافی نمی‌توانید قانونتان را تغییر بدهید‌. (وزیر دارائی‌- برای یک سال است بعد به هم می‌زنیم‌) نخیر آقا نمی‌دانید. شما یک امر غیر موجودی را موجود کردید چگونه خواهید توانست یک امر موجودی را معدوم کنید و بگوئید ما سال دیگر این کار را تصویب نمی‌کنیم‌. ممکن است بروید یک قانونی را طرح کنید که حقوق تقاعد را مطابق مأخذ حقوق قبلی بهشان بدهند‌‌، شما حالا می‌گوئید که فلان کس 800 تومان حقوق می‌گیرد 800 تومان هم بهش اضافه شده و حقوق دیگر می‌گیرد‌، اینها جمعاً چقدر خواهد شد فرضاً هم که شما این کار را بکنید ما که به طور حتم نمی‌توانیم به آن رأی بدهیم یعنی اگر یک کسی وجدان داشته باشد و بداند که نماینده یک ملت فقیری است بدون مطالعه به هر چیزی رأی نمی‌دهد‌، شما از تمام این موارد فقط سه موضوع را اسم بردید از بچه‌های داور و خواهر مستوفی‌الممالک اسم بردید‌، اینها البته درست است و محققاً اینها مستحق هستند، البته تو این لایحه اسامی دیگری هم هست که استحاق دارند ولی 20تا30 تا هم هست که آنها مستحق نیستند و زائد است بنابراین بنده خواستم موافقت بفرمایند برای ارجاع این لایحه به کمیسیون‌، چون احتمال می‌رود اگر مطرح بشود و به رأی برسد به آن رأی ندهیم و مسلماً به آن رای نخواهیم داد‌. بنابراین بهتر است برود به کمیسیون (‌نبیل سمیعی‌- نمی‌شود آقا چون رأی گرفته شده به فوریت آن و جزو دستور است‌) شما آقا که رئیس نیستید چرا بین صحبت من صحبت می‌کنید‌. بنده پیشنهاد می‌کنم و می‌شود و هر وقت که مجلس بخواهد می‌تواند دستوری را تغییر بدهد بله عرض کنم که صلاح این است که برگردد به کمیسیون زیرا اگر مطرح شود ممکن است رد بشود‌، اگر برود به کمیسیون و در کمیسیون خود شما هم تشریف ببرید و در آنجا مطابق حق و انصاف رای بدهید نه ‌اینکه ما را این طور دچار محظور بکنید‌.

رئیس- آقای وزیر دارائی

وزیر دارائی- عرض کنم این لایحه در کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسیدگی شده و به آن رأی دادند و در کمیسیون شماره 3 مجلس سنا هم مطرح شد و گزارش کمیسیون خود آقایان هم الان مطرح است. بنابراین فرض کنید که آنجا هم رسیدگی شده است‌. و بنده اگر عواطف آقایان را می‌خواهم جلب کنم محرک آن نفع شخصی من نیست‌، آقای آموزگار فرمودند که من می‌خواهم عده‌ای را از خود راضی کنم بنده باید عرض کنم به رضایت خلق زیاد اهمیت نمی‌دهم‌. بلکه امیدوارم رضایت خدا را جلب کنم‌. و اگر واقعاً در اینجا اشخاصی هستند و مستحقند و عده‌ای هم مستحق نیستند خوب این با آن در می‌رود و توازن و تعادلی ایجاد می‌شود‌. اینکه آقای دشتی فرمودند چرا باید آقایان را در رو دربایستی بگذارم رو دربایستی ندارد و در کمیسیون‌ها هم جناب آقای دشتی آنهائی که بخواهند موضوع را برسانند‌، می‌رسانند بنابراین بنده خواستم عرض کنم آقایان ملاحظه بفرمایند واقعاً دقت کنند آنهائی را که مستحق نیستند اسمشان حذف شود، شاید ما اشتباه کرده‌ایم و دستگاه من بنده را اغفال کرده است بفرمائید تا رفع اشتباه بشود و الا بخواهید رد بکنید این لایحه را در واقع یک عده‌ای را که مستحق هستند قربانی یک عده غیر مستحق شده‌اند و در هر حال این اشکال در کمیسیون هم خواهد بود آقایان ممکن است نظرشان را بفرمایند که نسبت به کی تبعیض شده و نسبت به کی نشده تا تصمیمی اتخاذ شود‌. و به علاوه همان طور که عرض کردم این سالیانه است نه به طور علی‌الدوام‌. این به شکل آن مستمریات سابق که مادام‌العمر بوده و برای آن قانون گذرانده بودند و خریدند فرق دارد غیر از آن است (دشتی- این هم همان است) بنده در هر حال اصراری ندارم و در اول هم عرض کردم که بودجه را تصویب فرمودند و به همه پاداش دادند به یک عده‌ای هم که مرده‌اند باید در مورد وراث آنها هم اقدام کرد و راجع به تقاعد هم لایحه آورده‌ایم و الان در این تبصره هست که اشخاصی که متقاعد شده‌اند و حقوق تقاعدشان کم است در مورد آنها تجدید‌نظر بکنیم و این را شامل مرده‌ها هم می‌کنیم و به علاوه شما فقط امسال این پول را می‌دهید در هر صورت منظور این است که از خزانه ‌این پول را برداریم بدهیم حالا چه به ‌این عنوان باشد که شده یا به عنوان قانون تقاعد بیاوریم که اشخاصی که مرده‌اند باید به ورثه آنها کمک شود و چون هزینه زندگی هم بالا رفته باید این تفاوت را هم از خزانه به او بدهند چه فرق می‌کند به‌این ترتیب هم باید پول پرداخت (‌دشتی‌- ولی اصولی است) باید از خزانه بردارید بنده از اول عرض کردم اصولش را قبول دارم شما هم تصویب بفرمائید منتهی تحت این شرایط که دولت موظف است در سال آینده برای کار این لایحه و اشخاصی که در این وضعیت هستند یک تصمیم قطعی بگیرد بنده هم حرفی ندارم و حاضر نیستم که مادام‌العمر به آنها مستمری داده شود و اصراری هم ندارم و اگر آقایان تصور می‌فرمایند که وجدانشان با رد کردن این لایحه اقناع می‌شود خوب رأی ندهند ولی بنده یقین می‌دانم که اگر رأی ندهید دچار عذاب وجدانی خواهید شد‌. (دشتی- وجدان ما معذب است) با وجدان معذب رأی بدهید‌.

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- به پیشنهاد آقای دشتی رأی می‌گیریم‌. آقایان موافق قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد‌. لذا لایحه از دستور خارج و ارجاع می‌شود به کمیسیون حالا (دیوان‌بیگی‌- آقا بنده عرض دارم) جلسه را (دیوان‌بیگی- آقا عرض کردم صحبت دارم) (مسعودی‌- آقای دیوان‌بیگی صحبت دارند) ختم می‌کنم و جلسه‌ آینده فردا صبح ساعت 10 خواهد بود‌.

(مجلس ساعت 11 ختم گردید)

رئیس مجلس سنا - ابراهیم حکیمی

+++

یادداشت ها