مجلس شورای اسلامیhttp://www.ical.ir/ical/ کتاب خاطرات بروکلمان معرّفی و بررسی می‌شود http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdiUyZnZqdVNaQlBieDNJUmVmcWZVaGg4/ 16 Janvier 2019 08:58:52 هفتمین جلد از مجموعه «داستان‌های محبوب من»: مروری بر چهاردهه داستان‌نویسی ایرانی http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdTFtTG1Va2xxSzJYSVJlZnFmVWhoOA==/ 16 Janvier 2019 00:00:00 ویژه‌نامه بیستمین سال انتشار آزما روی پیشخوان آمد http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkc1RrM0pXOXdrOGYzSVJlZnFmVWhoOA==/ 15 Janvier 2019 15:09:00 «سخن‌سنجی» صورتگر، منبع کلاسیک نقد ادبی که سال‌هاست بازنشر نشده http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdDNHeDduajFLeUxuSVJlZnFmVWhoOA==/ 15 Janvier 2019 13:54:41 «حق مؤلف» به روایت فردوسی <p align="right" dir="RTL"><span style="color:#4B0082;"><strong><span style="background-color:#FFFFE0;">تهیه و بازخوانی: ناصر اسکندری کتابدار کتابخانه مجلس شورای اسلامی</span></strong></span></p> http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkc1RCWVBxOHYlMmY4WVhJUmVmcWZVaGg4/ 15 Janvier 2019 11:58:00 تازه ترین شماره فصلنامه ترجمان علوم انسانی منتشر شد http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdDV2VFFsJTJmVldtaEhJUmVmcWZVaGg4/ 15 Janvier 2019 10:24:47 دورنمای میدان بهارستان <p><a href="http://archive.ical.ir/files/museum/WW/97-10-23/97-10-23.html"><span style="color:#2F4F4F;"><strong><span style="background-color:#FFA07A;">منبع: موزه مجلس شورای اسلامی</span></strong></span></a></p> http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdUlsa3NNYjhwUzkzSVJlZnFmVWhoOA==/ 15 Janvier 2019 10:21:00 جلسه: 431 چهارشنبه 03 خرداد ماه 1391 http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdHZiTHhvRFM0MDBuSVJlZnFmVWhoOA==/ 15 Janvier 2019 10:01:55 جلسه: 430 سه‌شنبه 02 خرداد ماه 1391 http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdkhWdUgwUVpHRFhYSVJlZnFmVWhoOA==/ 15 Janvier 2019 10:01:00 جلسه: 429 یکشنبه 31 اردیبهشت ماه 1391 http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdnlwdGtVQTVqQlFISVJlZnFmVWhoOA==/ 15 Janvier 2019 09:59:52 جلسه: 428 شنبه 30 اردیبهشت ماه 1391 http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkc0NEWDdKbE13dDEzSVJlZnFmVWhoOA==/ 15 Janvier 2019 09:58:48 جلسه: 427 پنجشنبه 28 اردیبهشت ماه 1391 http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdmZocFFmbFZ2OVAzSVJlZnFmVWhoOA==/ 15 Janvier 2019 09:55:20 جلسه: 426 چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه 1391 http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdmQ1YUFUR3VHMU9uSVJlZnFmVWhoOA==/ 15 Janvier 2019 09:50:42 جلسه: 425 سه‌شنبه 26 اردیبهشت ماه 1391 http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdlFFWmZlNWVuV3JISVJlZnFmVWhoOA==/ 15 Janvier 2019 09:46:02 جلسه: 424 دوشنبه 25 اردیبهشت ماه 1391 http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkc0lKTSUyYjZZbXZoZ25JUmVmcWZVaGg4/ 15 Janvier 2019 09:44:47 جلسه: 423 یکشنبه 24 اردیبهشت ماه 1391 http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdDZhb05ZNXlIUVZYSVJlZnFmVWhoOA==/ 15 Janvier 2019 09:43:22 جلسه: 422 شنبه 23 اردیبهشت ماه 1391 http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkc0x2cDN2YkFja1YzSVJlZnFmVWhoOA==/ 15 Janvier 2019 09:42:02 جلسه: 421 پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه 1391 http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdXR4bWtXaWlNMUNuSVJlZnFmVWhoOA==/ 15 Janvier 2019 09:40:13 جلسه: 420 چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه 1391 http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdDdkb3R6T1JSNlduSVJlZnFmVWhoOA==/ 15 Janvier 2019 09:39:17 جلسه: 419 سه‌شنبه 19 اردیبهشت ماه 1391 http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdlJnd1d1JTJiUXBpNG5JUmVmcWZVaGg4/ 15 Janvier 2019 09:37:51 جلسه: 418 یکشنبه 17 اردیبهشت ماه 1391 http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdWM4NUgwYVlKZEwzSVJlZnFmVWhoOA==/ 15 Janvier 2019 09:36:41 جلسه: 417 سه‌شنبه 05 اردیبهشت ماه 1391 http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkc09JQmZlJTJmTkt6aEhJUmVmcWZVaGg4/ 15 Janvier 2019 09:35:36 جلسه: 416 یکشنبه 03 اردیبهشت ماه 1391 http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdEFmM0Z3VzhyeHVuSVJlZnFmVWhoOA==/ 15 Janvier 2019 09:34:23 جلسه: 415 چهارشنبه 30 فروردین ماه 1391 http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkc0MlMmJXbmxrY3dVTVhJUmVmcWZVaGg4/ 15 Janvier 2019 09:33:19 جلسه: 414 سه‌شنبه 29 فروردین ماه 1391 http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdSUyZm5nMUlQckxuMjNJUmVmcWZVaGg4/ 15 Janvier 2019 09:32:21 جلسه: 413 یکشنبه 27 فروردین ماه 1391 http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdW9ld3RnQm4lMmJ1NUhJUmVmcWZVaGg4/ 15 Janvier 2019 09:31:18 جلسه: 412 چهارشنبه 23 فروردین ماه 1391 http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdk85dXpBZ1VyU1JISVJlZnFmVWhoOA==/ 15 Janvier 2019 09:30:23 جلسه: 411 سه‌شنبه 22 فروردین ماه 1391 http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkc250OU9nRzRwWXczSVJlZnFmVWhoOA==/ 15 Janvier 2019 09:29:27 جلسه: 410 یکشنبه 20 فروردین ماه 1391 http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdmZQTVM5bCUyZmNFckhJUmVmcWZVaGg4/ 15 Janvier 2019 09:25:10 جلسه: 409 چهارشنبه 16 فروردین ماه 1391 http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdmFxRENTNFQ4JTJicFhJUmVmcWZVaGg4/ 15 Janvier 2019 09:24:01 جلسه: 408 سه‌شنبه 15 فروردین ماه 1391 http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdWxQZkF4ZnNwcmkzSVJlZnFmVWhoOA==/ 15 Janvier 2019 09:23:11 جلسه: 407 چهارشنبه 24 اسفند ماه 1390 http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdjEyaSUyYmNTalFFY0hJUmVmcWZVaGg4/ 15 Janvier 2019 09:22:00 جلسه: 406 سه‌شنبه 23 اسفند ماه 1390 http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdWFVZG1McmdPM3BuSVJlZnFmVWhoOA==/ 15 Janvier 2019 09:21:07 جلسه: 405 یکشنبه 21 اسفند ماه 1390 http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkc01EeUdGMXBBMXRYSVJlZnFmVWhoOA==/ 15 Janvier 2019 09:20:09 جلسه: 404 چهارشنبه 17 اسفند ماه 1390 http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdDV6dUJlZHNrVDRuSVJlZnFmVWhoOA==/ 15 Janvier 2019 09:18:54 جلسه: 403 سه‌شنبه 16 اسفند ماه 1390 http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkc3VTNjdVd2ZFNHVISVJlZnFmVWhoOA==/ 15 Janvier 2019 09:18:07 جلسه: 402 دوشنبه 15 اسفند ماه 1390 http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdEpEWUxxYlN1dmRISVJlZnFmVWhoOA==/ 15 Janvier 2019 09:17:18 جلسه: 401 چهارشنبه 19 بهمن ماه 1390 http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdEl1Nk1sSW5mRmJuSVJlZnFmVWhoOA==/ 15 Janvier 2019 09:16:19 کنفرانس پیچیدگی در علوم و علوم انسانی برگزار می‌شود http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdWZ1dnI0OGtWUlJISVJlZnFmVWhoOA==/ 14 Janvier 2019 15:27:02 دولت و جامعه در دوره عثمانی منتشر شد http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdU9BbUhlZGhKbFlISVJlZnFmVWhoOA==/ 14 Janvier 2019 15:21:28 جایگاه والای اسطوره و دنیای پر رمز و راز اساطیر ایران باستان http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdEJFaDlhdjlBd3JYSVJlZnFmVWhoOA==/ 14 Janvier 2019 15:00:24 شب شاعران، نویسندگان و مترجمان ایرانی ارمنی برگزار می‌شود http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdkQ1b0Q1VFZVM0ZISVJlZnFmVWhoOA==/ 14 Janvier 2019 14:19:34 «نیم قرن از مونترال تا تهران» برگزار شد http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdnZRRSUyZldWdWJnVkhJUmVmcWZVaGg4/ 14 Janvier 2019 12:45:10 جلسه: 400 سه‌شنبه 18 بهمن ماه 1390 http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdEx6eHkyVjBpYmEzSVJlZnFmVWhoOA==/ 14 Janvier 2019 11:33:58 جلسه: 399 یکشنبه 16 بهمن ماه 1390 http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdmsyM3QlMmZOQyUyZmN4SElSZWZxZlVoaDg=/ 14 Janvier 2019 11:32:37 جلسه: 398 چهارشنبه 12 بهمن ماه 1390 http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkczVZdktTdldzMXlYSVJlZnFmVWhoOA==/ 14 Janvier 2019 11:30:11 جلسه: 397 سه‌شنبه 11 بهمن ماه 1390 http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkc2VYQiUyYk5NbTZlTW5JUmVmcWZVaGg4/ 14 Janvier 2019 09:41:00 جلسه: 396 یکشنبه 09 بهمن ماه 1390 http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdFhoc25HQW9wTWxYSVJlZnFmVWhoOA==/ 14 Janvier 2019 09:40:00 جلسه: 395 چهارشنبه 28 دی ماه 1390 http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkc0RGNXNEV1ZPdyUyYlhJUmVmcWZVaGg4/ 14 Janvier 2019 09:18:43 جلسه: 394 سه‌شنبه 27 دی ماه 1390 http://www.ical.ir/ical/fa/TFBZNCUyZmRJbkpkdldHJTJmdE54eTk0UTNJUmVmcWZVaGg4/ 14 Janvier 2019 09:17:45